Biuro Usług Księgowych "BILANS"

Zygfryd Sulewski

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (według ustawy z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym - Dz. U. nr 77 poz.649):okulary2

  1. wykonywanie czynności rewizji finansowej (art. 48. ust 1) obejmujące badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające
  2. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych (art. 48.pkt.1)
  3. doradztwo podatkowe (art. 48. pkt.2)
  4. prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego (art. 48. pkt.3)
  5. działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków (art. 48. pkt.4)
  6. wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych (art. 48. pkt.5)
  7. świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej (art. 48. pkt.6)
  8. świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów (art. 48. pkt.7)